Tagged: Kunernetes

0

Logging System cho k8s với Loki

Giới thiệu Loki là hệ thống thu thập và tra cứu log tập trung được thiết kế từ Prometheus, có tính sẵn sàng cao (high-available) và có khả năng scale tốt. Loki được thiết...