SDSRV.ai Blog

0

Team [SDSRV.AI]GoN successfully achieved a Gold medal in the offficial Kaggle competition “HuBMAP – Hacking the Human Vasculature”

<Bản dịch tiếng Việt ở dưới> The official Kaggle competition is named “HuBMAP – Hacking the Human Vasculature”. The goal of this competition is to segment instances of microvascular structures, including capillaries, arterioles, and...

0

Giới thiệu AWS Storage Services

 1. Giới thiệu AWS Storage Service Lưu trữ và quản lý dữ liệu là một nhu cầu cơ bản và thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Cùng với xu thế chuyển đổi số, việc...