Tagged: Outlier

0

Bài toán phát hiện bất thường

Bài toán phát hiện dị thường (Anomaly Detection) hay phát hiện điểm ngoại lai (Outlier) là một dạng bài toán tìm những bản ghi, hoặc những điểm quan sát có biểu hiện khác biệt...